Mga Tanong…

Mga tanong sa pagsapit ng bagong taon:
Paano aahon ang hindi marunong bumangon?
Paano babangon kung may nangangambang pag-alon?
Saan hahanapin ang lakas sa pag-alpas?
Saan kakapit kung walang kamay na nakalahad?
Saan hahanap ng sagot kung puno na ng tanong?
Saan itatanong ang tanong kung walang taong tutulong?
Kailan magwawakas ang matagal nang dapat tapos?
Kailan bubuti ang buhay na dapat ay hindi kapos?
Paano gagaan ang dalahin ng naghihirap,
Kung ang nag-aalay ng tulong ay ang mga taong nagpapahirap?
Paano mapakikinggan ang hinaing ng nagdurusa,
Kung ang nakaririnig ay ang mga taong walang tainga?
Tanong nang tanong sa kawalan.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s